Kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/971 av den 26 februari 2019 om fastställande av kraven för den säkra kontotjänst som ger sökande möjlighet att lämna ytterligare upplysningar eller handlingar som krävs, i enlighet med artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 (Text av betydelse för EES.)