Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Szybkie łącza dla Europy - Narodowe Strategie Łączności Szerokopasmowej Uwaga : Niniejsza wersja jest jedynie streszczeniem pełnej wersji dokumentu COM(2004) 369 wersja ostateczna w języku angielskim