Komisjoni teatis Nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa mAjandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele - Kiirete ühenduste Euroopa - Siseriiklikud lairibastrateegiad Märkus : Käesolev on vaid kokkuvõte dokumendi KOM(2004) 369 lõplik ingliskeelsest põhiversioonist