Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CE 129, 27 Μάιος 2008