Vec T-830/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. novembra 2018 – Szentes/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Prijímanie do zamestnania — Oznámenie o výberovom konaní — Verejné výberové konanie — Podmienky pripustenia — Odborná prax — Rozhodnutie komisie nepripustiť uchádzača k účasti na výberovom konaní — Námietka nezákonnosti — Povinnosť odôvodnenia — Skreslenie informácií obsiahnutých v prihláške — Zjavne nesprávne posúdenie — Porušenie oznámenia o výberovom konaní“)