Kohtuasi T-830/17: Üldkohtu 13. novembri 2018. aasta otsus – Szentes versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Konkursiteade — Avalik konkurss — Konkursile lubamise tingimused — Töökogemus — Konkursikomisjoni otsus mitte lubada hagejal konkursil osaleda — Uuesti läbivaatamise taotlus — Õigusvastasuse vastuväide — Põhjendamiskohustus — Kandideerimisavalduses sisalduva teabe moonutamine — Ilmne hindamisviga — Konkursiteate rikkumine)