Υπόθεση T-50/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 — Casual Dreams κατά EUIPO — López Fernández (Dayaday) [«Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dayaday – Προγενέστερα εικονιστικά εθνικά σήματα DAYADAY και dayaday – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 2017/1001) – Φήμη – Αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του προγενέστερου σήματος»]