Απόφαση (ΕΕ) 2020/1115 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συστάθηκε βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των Φερόων Νήσων, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση τροποποιήσεων των πρωτοκόλλων 1 και 4 της συμφωνίας