ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 768/93 του Anne ANDRE-LEONARD προς την Επιτροπή. Γερμανικός ΦΠΑ