Sag T-381/15: Rettens dom af 2. februar 2017 — IMG mod Kommissionen (Beskyttelse af Unionens finansielle interesser — skærpede revisions- og overvågningsforanstaltninger samt kontrolindberetning inden for rammerne af systemet for tidlig varsling — afgørelse om suspension af sagsøgerens mulighed for at indgå kontrakter med Kommissionen om indirekte forvaltning, henset til den tvivl, der foreligger vedrørende sagsøgerens status som international organisation — annullationssøgsmål — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — manglende retlig interesse — delvis afvisning — retten til forsvar — begrundelsespligt — åbenbart fejlskøn — proportionalitet — retssikkerhed — berettiget forventning — erstatningssøgsmål)