Υπόθεση C-557/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Hamburg (Γερμανία) στις 31 Αυγούστου 2018 — Eurowings GmbH κατά JJ και KI