Дело C-209/18: Решение на Съда (четвърти състав) от 29 юли 2019 г. — Европейска комисия/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на Директива 2006/123/ЕО и на членове 49 и 56 ДФЕС — Ограничения и изисквания относно местоположението на седалището, правноорганизационната форма, капиталовото участие и мултидисциплинарните дейности на дружествата на строителни инженери, представители по индустриална собственост и ветеринарни лекари)