Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2105, 9. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid (EMPs kohaldatav tekst)