Писмен въпрос E-6473/09, зададен от Theodoros Skylakakis (PPE) на Комисията. Последващи действия от предложението за обща резолюция относно природните бедствия в Южна Европа през изминалото лято (P7_TA-PROV(2009)0013)