Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 462/2004 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών