Κοινή θέση 2004/85/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2004, για την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση των συγκρούσεων στην Αφρική και με την κατάργηση της κοινής θέσης 2001/374/ΚΕΠΠΑ