Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6250 — Rexnord/VAG) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП