Mål C-9/18: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 28 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Karlsruhe- Tyskland) — brottmål mot Detlef Meyn (Begäran om förhandsavgörande — Transport — Direktiv 2006/126/EG — Ömsesidigt erkännande av körkort — Vägran att erkänna ett körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat — Behörigheten att framföra fordon har fastställts på grundval av ett körkort)