Дело C-9/18: Решение на Съда (седми състав) от 28 февруари 2019 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Karlsruhe — Германия) — наказателно производство срещу Detlef Meyn (Преюдициално запитване — Транспорт — Директива 2006/126/ЕО — Взаимно признаване на свидетелствата за управление на превозни средства — Отказ да се признае свидетелство за управление на превозни средства, издадено от друга държава членка — Правоспособност за управление на превозни средства, установена въз основа на свидетелство за управление)