Úradný vestník Európskej únie, CE 108, 14. apríl 2012