Υπόθεση C-573/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 9ης Μαρτίου 2017 [αίτηση του Cour d’appel de Liège (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — État belge κατά Oxycure Belgium SA (Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 98, παράγραφος 2 — Παράρτημα III, σημεία 3 και 4 — Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας — Οξυγονοθεραπεία — Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ — Φιάλες οξυγόνου — Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ — Συμπυκνωτές οξυγόνου)