Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. studenoga 2020. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))