Υπόθεση T-293/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 — Λεττονία κατά Επιτροπής [Προσφυγή ακυρώσεως – Κοινή αλιευτική πολιτική – Συνθήκη των Παρισίων σχετικά με το αρχιπέλαγος της Σπιτσβέργης (Νορβηγία) – Αλιευτικές δυνατότητες για τον κάβουρα της Αρκτικής στη ζώνη του Σβάλμπαρντ (Νορβηγία) – Κανονισμός (ΕΕ) 2017/127 – Πλοία που είναι νηολογημένα στην Ένωση και διαθέτουν άδεια αλιείας – Ακινητοποίηση λεττονικού πλοίου – Άρθρο 265 ΣΛΕΕ – Πρόσκληση προς ενέργεια – Θέση της Επιτροπής – Πράξη η οποία δεν παράγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα – Απαράδεκτο]