Писмен въпрос E-003590/11 Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията. Първични излишъци в ЕС