Απόφαση (ΕΕ) 2019/1908 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εμπορευματικών Συναλλαγών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου όσον αφορά τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου