Mål C-699/19 P: Överklagande ingett den 20 september 2019 av Quanta Storage, Inc. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 juli 2019 i mål T-772/15, Quanta Storage, Inc. mot Europeiska kommissionen