Απόφαση (ΕΕ) 2019/1610 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, για τον διορισμό τεσσάρων τακτικών μελών, έπειτα από πρόταση της Μάλτας, στην Επιτροπή των Περιφερειών