Kommissionens beslut av den 6 september 2018 om utnämning av en ständig oberoende ordförande på hög nivå och en vice ordförande för den panel som avses i artikel 143 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (budgetförordningen) för deras återstående mandatperiod