Sklep Komisije z dne 6. septembra 2018 o imenovanju stalnega neodvisnega predsedujočega in podpredsedujoče na visoki ravni posebne komisije iz člena 143 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega Parlamenta in Sveta (finančna uredba) za preostalo obdobje njunega sedanjega mandata