Sag C-644/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. juli 2019 — sag anlagt af Eurobolt BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 267 TEUF — adgang til effektive retsmidler — omfanget af den nationale domstolsprøvelse af en EU-retsakt — forordning (EF) nr. 1225/2009 — artikel 15, stk. 2 — medlemsstaterne tilsendes senest ti dage før mødet i det rådgivende udvalg alle relevante oplysninger — begrebet »relevante oplysninger« — væsentlig formforskrift — gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 — udvidelse af antidumpingtolden på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Kina til også at omfatte importen afsendt fra Malaysia — gyldighed)