SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ponownego przeanalizowania celów w zakresie odzysku WEEE, możliwości ustanowienia oddzielnych celów dla WEEE, który ma być przygotowany do ponownego użycia, oraz ponownego przeanalizowania metody obliczania celów w zakresie odzysku określonych w art. 11 ust. 6 dyrektywy 2012/19/UE w sprawie WEEE$