Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9290 — SoftBank Group / Altamira) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)