Дело C-398/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Fermo — Италия) — Наказателно ﾿роизводство срещу M (Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген — Член 54 — Принцип „ne bis in idem“  — Приложно поле — Постановено от съд на договаряща държава определение за прекратяване на наказателното производство и за непредаване на съд поради липса на доказателства — Възможност за възобновяване на разследването при откриване на нови факти и/или доказателства — Понятие за лице, за което наказателното производство окончателно е приключило — Наказателно производство в друга договаряща държава срещу същото лице и за същите деяния — Изчерпване на възможностите за наказателно преследване и прилагане на принципа ne bis in idem)