Υπόθεση 156/82: Αίτηση περί εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως τήν οποία υπέβαλε μέ Διάταξη τής 31ης Μαρτίου 1982 τό Finanzgericht τοϋ Αμβούργου στό πλαίσιο τής υποθέσεως Εταιρία S.Α. Nicolas Corman & Fils, Βρυξέλλες κατά Hauptzollamt Hamburg- Jonas