Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/71 z dnia 12 grudnia 2017 r. wyłączająca produkcję i hurtową sprzedaż energii elektrycznej w Niderlandach z zakresu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8339) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )$