ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ P-0626/04 υποβολή: Juan Ferrández Lezaun (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Εναλλακτικά σχέδια στο ισπανικό Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο (ΡΗΝ).