Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 117, 2011m