Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2034, 6. oktoober 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 376/2014 seoses Euroopa ühise riskiklassifitseerimissüsteemiga (EMPs kohaldatav tekst)