Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1002 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2015, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Obazda/Obatzter (ΠΓΕ)]