Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9825 — CPPIB/Téthys Invest/Galileo Global Education) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 205/01