Γραπτή ερώτηση E-007606/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα θύματα