Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/690 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2019, σχετικά με μέτρο που έλαβε η Σουηδία σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά των μοντέλων ανεμογεννητριών SWT-2.3-101 και SWT-3.0-113, καθώς και για την απόσυρση των μηχανημάτων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3118] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)