Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/… põllu- ja metsatöömasinate tunnustamise kohta” KOM(2010) 395 lõplik – 2010/0212 (COD)