Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/637 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2021, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη δημοσιοποίηση από τα ιδρύματα των πληροφοριών που αναφέρονται στο όγδοο μέρος τίτλοι II και III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1555 της Επιτροπής, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/200 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2295 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)