Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012.