2009/142/EÜ: Komisjoni otsus, 18. veebruar 2009 , ühenduse rahalise toetuse kohta seoses Ühendkuningriigis 2008. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 977 all)