2009/142/ЕО: Решение на Комисията от 18 февруари 2009 година относно финансовата вноска на Общността за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Обединеното кралство през 2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 977)