Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2018/100, annettu 22 päivänä tammikuuta 2018, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan ja neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien ja vihanneslajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytysten osalta annettujen komission direktiivien 2003/90/EY ja 2003/91/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$