Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 30/2013 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2013 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 288/2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 288/2009