Регламент за изпълнение (ЕС) № 30/2013 на Комисията от 17 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 288/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата и за дерогация от Регламент (ЕО) № 288/2009